Garanti

 

 

 

EMILIAN-GARANTIEN!

Emilian og Co. merker alle produktene sine med en garanti på X antall år. Møbler har som regel 5 års garanti. Garantien dekker produksjonsfeil, som sjeldent, men uheldigvis kan oppstå i fabrikken til Emilian og Co.

 

KLAGERETT

- Kunden har klagerett i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslov i kjøpslandet.

- Generelt gir ikke Emilian og Co. noen ekstra rettigheter utover de som er fastsatt av den gjeldende lovgivningen, selv om man refererer til «Emilian-Garantien» beskrevet nedenfor. Kundens rettigheter i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslov er tillegg til de rettigheter beskrevet i «Emilian-Garantien» og påvirkes ikke her.

 

«EMILIAN-GARANTIEN» ER GYLDIG UNDER FØLGENDE BETINGELSER:

- Normal bruk.

- Produktet har kun blitt brukt til det formålet den er tiltenkt.

- Produktet har gjennomgått normalt vedlikehold som beskrevet under punktet om «Vedlikehold».

 

VEDLIKEHOLD

- Hold sengen borte fra fuktighet. Ved rengjøring tørk med en fuktig klut og fjern overflødig vann med en tørr klut. Fuktighet kan skade overflate-behandlingen.

- Etter montering, kontroller og stram alle festemidler (skruer og bolter). Festemidler må kontrolleres regelmessig og etterstrammes ved behov (for hånd).

- Bruk av vaskemidler elle mikrofiber anbefales ikke.

- Farger kan endres hvis treet er eksponert for sol.

 

 «EMILIAN-GARANTIEN» DEKKER IKKE:

- Problemer forårsaket av normal utvikling i delene som utgjør produktet (f.eks. fargeendringer, samt slitasje.)

- Problemer forårsaket av mindre variasjoner i materialer (f.eks. misfarging mellom deler.)

- Skader forårsaket av ulykker/uhell f.eks. kollisjon med andre gjenstander eller at sengen har veltet som følge av feilbruk. Det samme gjelder hvis produktet har blitt overbelastet, f.eks. i forhold til vekten plassert på den.

- Skade påført produktet ved ekstern innflytelse, for eksempel når produktet blir sendt som bagasje.

- Følgeskader, f.eks. skade påført personer og/eller andre objekter.

- Hvis produktet har blitt utstyrt med tilbehør som ikke er godkjent av Emilian og Co..

- «Emilian-Garantien» gjelder ikke for produkter som har blitt kjøpt eller levert sammen med produktet eller på et senere tidspunkt.

 

EMILIAN OG CO. VIL UNDER «EMILIAN-GARANTIEN»:

- Erstatte eller hvis Emilian og Co. foretrekker reparere den defekte delen eller produktet i sin helhet (om nødvendig), forutsatt at produktet leveres til en forhandler eller til et Emilian og Co. kontor.

- Dekke normale transportkostnader for eventuelle erstatningsdeler/-produkter fra Emilian og Co. til forhandler hvor produktet ble kjøpt. Transportkostnader i forbindelse ved selve kjøpet er ikke dekket av vilkårene i garantien.

- Forbeholde seg retten til å erstatte defekte deler med deler som er omtrent samme design.

- Forbeholde seg retten til å levere et erstatningsprodukt i tilfeller hvor produktet ikke lenger blir produsert. Slike produkter skal ha tilsvarende kvalitet og verdi.

 

 

 

THE EMILIAN WARRANTY!

Emilian og Co. mark all their products with a warranty of X number of years. Furniture usually have a 5-year warranty unless otherwise specified. The warranty covers production defects, that rarely, but unfortunately may occur in the factory of Emilian og Co.

 

RIGHT OF COMPLAINT

- The customer has a right of complaint in accordance to the applicable consumer protection legislation in the country of purchase.

- Generally speaking, Emilian og Co. does not grant any additional rights over and above those laid down by the legislation applicable at any given time, although reference is made to «The Emilian Warranty» described below. The right of the customer under the applicable consumer protection at any given time are additional to those under «The Emilian Warranty», and are not affected hereby.

 

«THE EMILIAN WARRANTY» IS CONDITIONAL UPON THE FOLLOWING:

- Normal use.

- The product only having been used for the purpose for which the product is intended.

- The product having undergone ordinary maintenance, as described in the maintenance section.

 

MAINTENANCE

- Keep bed away from moisture. When cleaning, wipe with a damp cloth and remove excess water with a dry cloth. Moisture can damage the wood finish.

- After assembly, check and tighten all fittings and screws. Fittings and screws should be checked regularly and retightened as necessary (by hand).

- The use of any detergent or micro fibre cloth is not recommended.

- Colours may change if the wood is exposed to the sun.

 

«THE EMILIAN WARRANTY» DOES NOT COVER:

- Issues caused by normal developments in the parts making up the product (e.g. coloration changes, as well as wear and tear).

- Issues caused by minor variations in materials (e.g. discoloration between parts).

- Damage caused by accidents/mishaps - for example other objects having bumped into the product or any person having overturned the product by colliding with it. The same applies if the product has been overloaded, for example in terms of the weight placed on it.

- Damage inflicted on the product by external influence, for example when the product is being shipped as luggage.

- Consequential damage, for example damage inflicted on any persons and/or any other objects.

- If the product has been fitted with any accessories that have not been approved by Emilian og Co.

- «The Emilian Warranty» shall not apply to any accessories that have been purchased or supplied together with the product or at a subsequent date.

 

EMILIAN OG CO. WILL UNDER “THE EMILIAN WARRANTY”:

- Replace – or if Emilian og Co. prefers – repair the defective part, or the product in its entirety (if necessary), provided that the product is delivered to a retailer or an Emilian og Co. office.

- Cover normal transport costs for any replacement part/product from Emilian og Co. to the retailer from whom the product was purchased. No transport costs on the part of the purchase are covered under the terms of the warranty.

- Reserve the right to replace, at the time of the warranty being invoked, defective parts by parts that are approximately the same design.

- Reserve the right to supply a replacement product in cases where the relevant product is no longer being manufactured at the time of the warranty being invoked. Such product shall be of corresponding quality and value.