Reklamasjon?

 

 

 

 

Hvis du har en reklamasjon skal vi gjøre vårt beste for å rette opp i feilen. Vi i Emilian og Co. streber etter å levere produkter i høy kvalitet og beklager hvis du har funnet feil/defekter på deres produkt. Din tilbakemelding er viktig og vil hjelpe oss i å eliminere fremtidige feil og vi imøtekommer alle klager eller kommentarer. Vi ønsker å forbedre oss kontinuerlig på alle områder og din tilbakemelding er det viktigste verktøyet vi har for å oppnå forbedring.
Vi har følgende retningslinjer på reklamasjoner:

- Generelt skal alle forespørsler knyttet til «Emilian-Garantien» og gjeldende forbrukerkjøpslov i kjøpslandet rettes mot forhandleren hvor produktet ble kjøpt. Slike forespørsler skal gjøres så snart som mulig etter at eventuelle feil har blitt oppdaget. Originalkvittering og garanti-sertifikat skal medfølge forespørselen.
- Dokumentasjon/bevis som bekrefter produksjonsfeil skal presenteres, normalt ved at produktet tas med til selgeren eller en Emilian og Co. representant for videre undersøkelse. 
 - Feil og mangler vil bli løst i samsvar med ovenstående bestemmelser dersom selger eller Emilian og Co. representant konkluderer med at skaden er forårsaket av en produksjonsfeil.

 

EMILIAN OG CO. VIL UNDER «EMILIAN-GARANTIEN» OG GJELDENDE FORBRUKERKJØPSLOV I KJØPSLANDET:

- Erstatte - eller hvis Emilian og Co. foretrekker - reparere den defekte delen eller produktet i sin helhet (om nødvendig), forutsatt at produktet leveres til en forhandler eller til et Emilian og Co. kontor.
- Dekke normale transportkostnader for eventuelle erstatningsdeler/-produkter fra Emilian og Co. til forhandler hvor produktet ble kjøpt. Kostnadene ved kjøpet er dekket av vilkårene i garantien.
- Forbeholde seg retten til å erstatte defekte deler med deler som er omtrent samme design.
- Forbeholde seg retten til å levere et erstatningsprodukt i tilfeller hvor produktet ikke lenger blir produsert. Slike produkter skal ha tilsvarende kvalitet og verdi.

 

  

 

If you have a complaint about one of our products, we will do our best to rectify the error. We at Emilian and Co. strive to deliver high quality products and apologize if you have found errors/defects on your product. Your feedback is important to us, as it will help us to eliminate future mistakes. We welcome all complaints or comments with a positive. Our goal is to improve continuously on all areas and your feedback is key for us to achieve that goal.

We have the following guidelines when it comes to comes to warranty complaints:

- Generally speaking, all requests relating to «The Emilian Warranty» and the applicable consumer protection legislation in your country shall be made to the retailer from whom the product was purchased. Such requests shall be made as soon as possible after any defects has been discovered, and shall be accompanied by the warranty certificate as well as the original receipt.

- Documentation/evidence confirming the manufacture defect shall be presented, normally by the way of the product being brought along to the re-seller, or otherwise presented to the re-seller or an Emilian og Co. sales representative for inspection. 
- The defect will be remedied in accordance with the above provision if the re-seller or a Emilian og Co. sales representative determines that the damage is caused by a manufacturing defect.

 

EMILIAN OG CO. WILL UNDER “THE EMILIAN WARRANTY”:

- Replace – or if Emilian og Co. prefers – repair the defective part, or the product in its entirety (if necessary), provided that the product is delivered to a retailer or an Emilian og Co. office.

- Cover normal transport costs for any replacement part/product from Emilian og Co. to the retailer from whom the product was purchased. No transport costs on the part of the purchase are covered under the terms of the warranty.

- Reserve the right to replace, at the time of the warranty being invoked, defective parts by parts that are approximately the same design.

- Reserve the right to supply a replacement product in cases where the relevant product is no longer being manufactured at the time of the warranty being invoked. Such product shall be of corresponding quality and value.